Internet ve Zlechově

 

Parametry služby Internet

Tato pravidla při poskytování služeb přístupu k
internetu a zajištění souvisejících práv koncových uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 (dále jen „Nařízení“). Pravidla jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací a doplňují platné ceníky a popisy služeb poskytovatele Radovan PELKA.,  IČO: 645 15 371  (dále jen „poskytovatel“).
Při poskytování služby přístupu k internetu nakládá poskytovatel s veškerým provozem stejně, bez
diskriminace, omezení či narušování, nezávisle na odesílateli, příjemci, obsahu, aplikaci, službě nebo koncovém zařízení.


1.Definice pojmů


- Maximální rychlost
je nejvyšší možná reálně dosažitelná rychlost stahování (download) a odesílání (upload) dat na dané přípojce či v daném místě připojení s ohledem na použitou technologii a s ohledem na konkrétní podmínky nasazení s možnou variancí způsobenou prokazatelně pouze fyzikálními vlastnostmi daného koncového bodu.


-
Inzerovaná rychlostje rychlost, kterou poskytovatel služby uvádí v obchodní komunikaci a ceníku.


-
Běžně dostupná rychlostje rychlost, kterou může koncový uživatel předpokládat a reálně dosahovat při stahování a odesílání dat v době, kdy danou službu používá. Běžně dostupná rychlost je uživateli k dispozici 95 % času běhemjednohokalendářníhodne.


-
Minimální rychlostíse rozumí dlouhodobě nejnižší rychlost stahování a odesílání dat.
2.Parametry služby InternetMaximální / inzerovaná rychlost (Mb/s)        Běžně dostupná rychlost (Mb/s)        Minimální rychlost (Mb/s)
   
   
   
   
Stahování/Odesílání                                Stahování/Odesílání                             Stahování/Odesílání

10    /    10                                                     8    /    8                                               5    /    5
3.Ostatní


Na skutečně dosahovanou rychlost mohou mít vliv opatření řízení provozu uplatňovaná poskytovatelem, na což má
poskytovatel v oprávněných případech nárok dle platné legislativy i Všeobecných obchodních podmíneka také běžící služby IPTV nebo další OTT služby typu Youtube nebo Netflix, běžící aktualizace operačních systémů nebo aplikací, poslech hudby na pozadí a další služby, které běžímimo internetový prohlížeč a nemusí být na první pohled jejich činnost zjevná.Za velkou trvající odchylkuod běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, která vytvářísouvislý pokles výkonu služby přístupu k internetu pod definovanou rychlost v intervalu delším než 70 minut.
Za velkou opakující se odchylkuod běžně dostupné rychlosti se považuje taková odchylka, při které dojde alespoň ke třem poklesům skutečně dosahované rychlosti v intervalu delším nebo rovno 3,5 minutám v časovém úseku 90 minut.
Velká trvající odchylka
a velká opakující se odchylkamohou mít vliv na kvalitu poskytované služby a dávat v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, právo na reklamaci poskytované služby.
Pokles skutečně dosahované rychlostipod úroveň minimální rychlostije považovaný za výpadek služby a v případech, definovaných Všeobecnými obchodními podmínkami, může dávat právo na reklamaci poskytované služby.


Vzor smlouvy:


Všeobecné obchodní podmínky poskytování telekomunika čních služebrpelka.sweb.cz/VOPV
Zlechově 1.1.2021